สธ.ผลักดันเรื่องอาหารปลอดภัยสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อผู้ป่วยในโรงพยาบาล ในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย มุ่งเน้นการผลักดันเรื่องอาหารปลอดภัยสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการเชื่อมต่อไปยังส่วนกลางและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย และระบบคุณภาพที่มีผลกระทบต่อการทำงานด้านอาหารปลอดภัยของประเทศ

อันจะทำให้ผู้ประกอบการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยที่นอนรักษาตัวในโรงพยาบาลได้บริโภคอาหาร ผักและผลไม้ ปลอดสารเคมีและยาฆ่าแมลง ถูกต้องตามหลักโภชนาการ ดำเนินการ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ โดยจัดหาเกษตรกรปลูกผักปลอดสารเคมี จำหน่ายให้โรงพยาบาลเพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วยโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง มีการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยทุกกระบวนการ ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ ขนส่ง การปรุง ส่วนโรงครัวที่ปรุงอาหารผ่านมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารตามเกณฑ์ที่กำหนด สร้างความมั่นใจและสุขภาพที่ดีแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการในโรงพยาบาล รวมทั้งการจัดพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ ปลอดสารเคมีที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ผู้มารับบริการและญาติซื้อหาได้สะดวก เป็นการสนับสนุนการตลาดอย่างยั่งยืนต่อไป รวมทั้งผู้บริโภคมีความมั่นใจในระบบคุณภาพอาหาร นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อกำหนดมาตรฐานที่เป็นปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายการจัดอาหารในภาวะฉุกเฉินร้ายแรง กรณีความไม่ปลอดภัยของอาหารทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพด้านบริการสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน และยังเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองผู้บริโภคด้าน อาหารของประเทศไทยได้สร้างความเชื่อมั่นด้านอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้สำนักส่งเสริมและสนับสนุนอาหารปลอดภัยเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมกันนี้ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุขระยะ 20 ปี ตามนโยบายรัฐบาลที่จะนำประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 ตั้งเป้าหมายให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth